top of page

Privacy statement 2018 Advocatenkantoor 013 Legal 

 

Algemeen

 

013 Legal Advocatenkantoor (hierna: 013 Legal) respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of die wij anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) van wie 013 Legal Advocatenkantoor persoonsgegevens verwerkt.

 

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

 

013 Legal verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren.

 

Doel verwerking persoonsgegevens

 

013 Legal verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 

 • het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures;

 • innen van declaraties;

 • advisering, bemiddeling en verwijzing;

 • voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;

 • werving en selectie (sollicitatie).

 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

 

013 Legal verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

 

 • NAW gegevens (ook van eventuele kinderen);

 • Geboortedatum, geboorteplaats, geslacht en nationaliteit (ook van eventuele kinderen);

 • gegevens die nodig zijn om met u te kunnen communiceren;

 • gegevens ter identificatie (paspoort, ID, handtekening);

 • huwelijksdatum en –plaats of datum en plaats geregistreerd partnerschap;

 • kentekens van voertuigen;

 • financiële gegevens;

 • BSN- nummers (ook van eventuele kinderen);

 • overige (bijzondere) persoonsgegevens.

 

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt 013 Legal omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

 

Grondslag verwerking persoonsgegevens

 

013 Legal verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 

 • wettelijke verplichting;

 • uitvoering van een overeenkomst;

 • verkregen toestemming van betrokkene(n);

 • gerechtvaardigd belang.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

013 Legal deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van 013 Legal, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

 

013 Legal deelt uw gegevens onder andere met de volgende partijen:

 

 • Rechtbank, voor het voeren van een gerechtelijke procedure;

 • Deurwaarder, voor het betekenen van juridische documenten, het uitvoeren van wettelijk vereiste juridische handelingen in het kader van een gerechtelijke procedure;

 • Belastingdienst, voor het controleren of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand;

 • Raad voor Rechtsbijstand, voor het aanvragen en verstrekken van de gesubsidieerde rechtsbijstand;

 • Gemeenten, bijvoorbeeld voor inschrijving van een (echt)scheiding, ontbinding van een geregistreerd partnerschap of beëindiging van een geregistreerd partnerschap.

 

Daarnaast kan 013 Legal persoonsgegevens verstrekken aan een andere derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

 

Met de derde partij die namens en in opdracht van 013 Legal uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. 013 Legal host en verwerkt de persoonsgegevens binnen de Europese Economische Ruimte (EER).

 

Door 013 Legal ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.   

 

013 Legal heeft verwerkersovereenkomsten gesloten met:

 

 • BT Groep omdat zij onze IT in algemene zin beheren;

 • Advocaat Centraal, dit is een klanten- en dossierbeheersysteem.

 

Beveiliging persoonsgegevens

 

013 Legal hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Zo heeft de website van 013 Legal bijvoorbeeld een SSL certificaat en wordt gebruik gemaakt van een firewall om misbruik of inbraak door derden te voorkomen.

 

In het geval 013 Legal gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal 013 Legal in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

 

Wij zijn verplicht om alle persoonsgegevens die we voor u verwerken, geheim te houden voor anderen. Daarbij gaat het om de gegevens die we van u ontvangen en/of die we zelf verzamelen om ze te verwerken.

 

Wij staan ervoor in dat al onze medewerkers zich houden aan deze geheimhoudingsplicht. Daarbij gaat het om medewerkers in de ruimste zin van het woord, dus ook stagiair(e)s en freelancers.

 

Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing:

 • als u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om bepaalde persoonsgegevens met anderen te delen; of

 • als er een wettelijke verplichting is om bepaalde persoonsgegevens aan een andere instantie of persoon, bijvoorbeeld aan het openbaar ministerie te verstrekken.

 

Als wij gebruikmaken van de diensten van een andere partij, zorgen wij er onvoorwaardelijk voor dat deze partij schriftelijk akkoord gaat met dezelfde geheimhoudingsplicht als die we met u hebben afgesproken.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

 

013 Legal bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

 

Privacyrechten van betrokkenen

 

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

 

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij 013 Legal aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

 

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:

 

013 Legal Advocatenkantoor

T.a.v. Marlene van der Linden 

Beeklaan 1

5032 AA Tilburg

Tel: 013 521 23 43

marlene.vander.linden@013legal.nl

 

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. 013 Legal neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

 

Gebruik social media

 

Op de website van 013 Legal: https://www.013legal.nl is een link opgenomen om een webpagina te kunnen promoten (bijv. de facebookpagina van 013 Legal). 013 Legal houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via deze derde partij. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partij gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van deze derde door te lezen.

 

Statistieken en cookies

 

013 Legal houdt geen gebruiksgegevens bij van de website voor statistische doeleinden en maakt geen gebruik van cookies.

 

Aanpassing privacy statement

 

013 Legal heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website: https://www.013legal.nl.

 

Vragen & Contact 

 

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met 013 Legal Advocatenkantoor, Beeklaan 1, 5032 AA Tilburg, 013 521 23 43, advies@013legal.nl.

 

 

Dit privacy statement is op d.d. 16 augustus 2018 vastgesteld en op de website https://www.013legal.nl gepubliceerd.

bottom of page